TOMATIS METODA

Primjena Tomatis metode izvodi se pomoću aparata TalksUp®. On je napravljen tako da uz pomoć muzike i glasa, sa specifičnim parametrima, utiče na stimulaciju mozga. To omogućuje da se zvuk iznenadno prebacuje sa niskih na visoko frekventne, gdje upravo taj prelazak sa niskih na visoke frekvencije izaziva da uho ulaže dodatan napor i time trenira mozak.

Za vrijeme tretmana, klijenti slušaju muziku uz pomoć specijaliziranih slušalica koje, pored prenosa zvuka zračnim putem, omogućavaju i koštanu provodljivost zvuka. Zvuk dolazi do auditornog kanala preko slušalica koje su na ušima, ali i putem vibracija na vrhu lobanje, što povećava stimulaciju mozga.

Zvuk se prvo prenosi koštanim putem, preko lobanje i kao rezultat toga, auditorni sistem prirodno priprema uho za zvuk koji dolazi zračnim kanalom. Ovo dualno prenošenje zvuka upućuje na to da mozak tačno analizira senzornu poruku zvuka.

Tomatis je validna i klinički dokazana metoda, sa preko 80 objavljenih naučnih radova. Naučni radovi su demonstrirali efikasnost Tomatis metode na različitim poljima, a odnose se na rezultate i poboljšanja u tretmanu osoba sa poteškoćama kao što su:

Razvojna disleksija, poremećaji iz spektra autizma, Aspergerov sindrom, mucanje, anksioznost i depresija, poremećaji pažnje, poteškoće u učenju.

Tomatis metoda ima dokazane benefite kod osoba sa epilepsijom, gdje povoljno utiče na motorne i kognitivne sposobnosti. Također se preporučuje za generalno poboljšanje govorno-jezičkih sposobnosti, artikulacije i tečnosti govora. Pomaže kod senzorne integracije i emocionalne regulacije.
0 0